Algemene voorwaarden Mermelijn BV

Tot stand gekomen op 19 januari 2022.

Algemene Voorwaarden Mermelijn BV, gevestigd aan A. de Graaflaan 29, 2481 KL te Woubrugge, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84971223.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:          
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Mermelijn BV:              
Mermelijn BV, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84971223. 

Dienst:                        
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Mermelijn BV voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium:                
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Opdracht:                    
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Wederpartij:                
Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Product:                      
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Mermelijn BV.

Overeenkomst:            
Elke overeenkomst gesloten tussen Mermelijn BV en de Wederpartij waaronder de separate koopovereenkomst. 

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Mermelijn BV en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Mermelijn BV, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Mermelijn BV en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Mermelijn BV zijn overeengekomen.
 6. Indien Mermelijn BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mermelijn BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Aanbiedingen en/of offertes

 1. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Alle aanbiedingen en/of offertes van Mermelijn BV zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 3. De Aanbiedingen en/of offertes gelden zolang de voorraad strekt. 
 4. Mermelijn BV kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Mermelijn BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mermelijn BV anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mermelijn BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 4 De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Mermelijn BV.
 2. Mermelijn BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Mermelijn BV heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Mermelijn BV heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mermelijn BV het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Mermelijn BV niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 6. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Mermelijn BV het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Mermelijn BV.
 8. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Mermelijn BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
 9. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5 Honorarium, prijzen en tarieven

 1. Het Honorarium, prijzen en/of tarieven zijn in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 
 2. Het Honorarium, prijzen en/of tarieven zijn exclusief bezorg- of verzendkosten volgens de actuele PostNL tarieven, tenzij anders aangegeven. 
 3. Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium, prijs en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Mermelijn BV.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Mermelijn BV tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 6 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

 1. Indien Mermelijn BV bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium, prijs en/of tarief overeenkomt, dan is Mermelijn BV gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium, prijs of tarief, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 2. Indien Mermelijn BV het voornemen heeft het Honorarium, de prijzen en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de verhoging van het Honorarium, de prijzen of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Mermelijn BV rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  3. Mermelijn BV alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  4. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 4. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs, of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
 5. Mermelijn BV zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs, of het tarief in kennis stellen. Mermelijn BV zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 7 Leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Mermelijn BV opgegeven termijn.
 2. De levertermijn van de Producten is afhankelijk van de voorraad van de diverse onderdelen van het Product. Er wordt altijd gestreefd naar de snelst mogelijk levering door Mermelijn BV. 
 3. Indien voor de levering en/of uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 4. Indien Mermelijn BV gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de leverings- en/of uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Mermelijn BV heeft verstrekt.
 5. Bij overschrijding van een leverings- en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Mermelijn BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Mermelijn BV alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 6. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Mermelijn BV zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Mermelijn BV binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
 7. Indien producten naar het buitenland verzonden worden is de levertijd afhankelijk van het land en de gekozen verzendmethode en kan daardoor langer duren. 

Artikel 8 Annulering 

 1. De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.  
 2. In geval van annulering is de Wederpartij het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Wederpartij is verplicht bij annulering van:
  a. 2 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;
  b. 4 werkdagen voor aanvang 75 % van het Honorarium te voldoen;
  c. 1 week voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;
  d. 2 weken voor aanvang 25 % van het Honorarium te voldoen;
  e. 1 maand voor aanvang 10% van het Honorarium te voldoen;
 3. In geval van overmacht is de Wederpartij is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.  

Artikel 9 Risico-overgang

 1. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Mermelijn BV.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Mermelijn BV aangewezen bankrekening, via IDeal op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien er een bestelling op maat geplaatst worden dient er een aanbetaling gedaan te worden van 25% van het totale aankoopbedrag. De productie zal pas starten zodra de aanbetaling ontvangen is. De overige 75% zal op het moment van levering gefactureerd worden. 
 3. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. 
 4. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Mermelijn BV aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 
 6. Mermelijn BV is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie plaats op het moment van levering. 
 7. Mermelijn BV en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
 8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. 
 10. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Mermelijn BV en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Mermelijn BV onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Mermelijn BV in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Mermelijn BV totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
 2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 12 Opschorting

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Mermelijn BV het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
 2. Voorts is Mermelijn BV bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  a. na het sluiten van de Overeenkomst Mermelijn BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  b. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Mermelijn BV kan worden gevergd.
 3. Mermelijn BV behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Ontbinding

 1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Mermelijn BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Mermelijn BV bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  a. na het sluiten van de Overeenkomst Mermelijn BV omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  b. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  c. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Mermelijn BV kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  d. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mermelijn BV kan worden gevergd;
  e. de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  f. de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
  g. de Wederpartij komt te overlijden.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Mermelijn BV op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien Mermelijn BV de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Mermelijn BV niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
 6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Mermelijn BV geleden schade.

Artikel 14 Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Mermelijn BV of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Mermelijn BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor Mermelijn BV niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: pandemie, werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Mermelijn BV in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
 4. Mermelijn BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mermelijn BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel Mermelijn BV als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Mermelijn BV zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien Mermelijn BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mermelijn BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 Garanties

 1. Mermelijn BV garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
 3. Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Mermelijn BV, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
 4. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Mermelijn BV in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 6. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Mermelijn BV geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.
 7. Eventuele slijtage van de accu valt niet onder de garantie. 

Artikel 16 Onderzoek en reclame

 1. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
 2. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Mermelijn BV gemeld te worden.
 3. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na ontdekking ervan aan Mermelijn BV gemeld te worden.
 4. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 5. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Mermelijn BV binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek. 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Mermelijn BV is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Mermelijn BV.
 2. Mermelijn BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. 
 3. Mermelijn BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mermelijn BV is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, hierbij inbegrepen wanneer er teveel of te weinig mensen naar binnen gaan vanwege een miscalculatie en/of weergave bij het product, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mermelijn BV kenbaar behoorde te zijn. 
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Mermelijn BV of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 5. Indien Mermelijn BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mermelijn BV beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.
 6. De Wederpartij dient de schade waarvoor Mermelijn BV aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Mermelijn BV te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
 7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Mermelijn BV vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 18 Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Mermelijn BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 2. Indien Mermelijn BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Mermelijn BV zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mermelijn BV en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 19 Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Mermelijn BV en de door Mermelijn BV (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 20 Privacy en cookies

 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Mermelijn BV verstrekt, zal Mermelijn BV zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 
 2. Mermelijn BV mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 3. Bij het bezoeken van onze website kan Mermelijn BV informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 4. De informatie die Mermelijn BV verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 
 5. Het is Mermelijn BV niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Mermelijn BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Mermelijn BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mermelijn BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 7. De Wederpartij gaat akkoord dat Mermelijn BV de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
 8. Mermelijn BV behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 21 Wijziging algemene voorwaarden 

 1. Mermelijn BV heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
 2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. 
 3. Mermelijn BV zal de Wederpartij per e-mail op de hoog Mermelijn BV te stellen van de wijzigingen. 
 4. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 5. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mermelijn BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 3. Geschillen tussen Mermelijn BV en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 23 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 21-02-2022 gedeponeerd bij de KvK onder nummer 84971223.